Praktische informatie

Privacyverklaring

Het Ichthus College neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid
Het Ichthus College verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We willen voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons privacyreglement.
Een beknopte beschrijving van het privacybeleid op school aan de hand van de onderdelen uit het privacyreglement leest u hieronder. Het volledige privacyreglement is te lezen via het leerlingen- en ouderportaal. Vragen hierover kunt u stellen via het e-mailadres [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Ichthus College verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, personeel, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het inschrijvingsformulier voor leerlingen en bij het in dienst nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden, zoals arbo-dienstverleners.

Waarom wij persoonsgegevens gebruiken
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van medewerkers gebruiken wij voornamelijk met het oog op het uitvoeren van de (arbeids)overeenkomst. Voor meer informatie kunt terecht op het ouderportaal waar ons privacyreglement te lezen is.
Verder maken wij middels camera’s in verkeersruimtes opnamen als preventieve maatregel ter bevordering van de veiligheid en als opsporingsmogelijkheid na ongewenst gedrag, schade en of diefstal. Ons protocol is via het ouderportaal te lezen.

Beveiligen en bewaren
De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij zo mogelijk gebruik van versleuteling. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beleid.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leerlingen verwijderen wij twee jaar na uitschrijving. Voor personeel geldt hetzelfde, tenzij de school zich moet houden aan (een langere) bewaartermijn uit de wet, dan wel dat oud-leerlingen en oud-medewerkers toestemming geven voor het langer bewaren er van. De bewaartermijnen staan vermeld in ons privacyreglement die u via het ouderportaal kan lezen.

Deelt de school persoonsgegevens met derden?
Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. De school maakt ook gebruik van clouddiensten waarbij gegevens op een server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming. Met betrokken partijen worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. In de meeste gevallen gaat het om verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt tussen scholen en leveranciers in het privacyconvenant 3.0 welke in overeenstemming is met de AVG. De aangesloten leveranciers zijn te vinden op: https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers

Melding misstanden
Ook als u een melding doet van een misstand in onze organisatie, zullen uw gegevens worden verwerkt. U kunt daarom ook een melding doen bij de door onze school aangewezen functionaris doen. Deze functionaris kan door u in vertrouwen worden benaderd. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden gedeeld met de schoolleiding. Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de voor onze organisatie vastgestelde klokkenluidersregeling.

Welke rechten heb ik?
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met de school via [email protected] of rechtstreeks met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van de Lumen Group. Deze is te bereiken via https://www.lumengroup.nl/contact-fg/
Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met onze FG via de hiervoor genoemde contactgegevens en/of met het IBP-team van de school middels [email protected]. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
Een ingediend verzoek, bezwaar of klacht wordt door het IBP-team van de school behandeld. We streven er naar uiterlijk binnen twee werkweken te reageren op uw verzoek, bezwaar of klacht.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.
De algemene contactgegevens van het Ichthus College zijn:

Telefoon: 0318 543210
E-mail: [email protected] en in bijzonder voor de privacy is dat [email protected]
Adres: Vondellaan4, 3906 EA te Veenendaal

 

Functionaris Gegevens Bescherming 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op [email protected]. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

 

Data Protection Officer

We have appointed a Data Protection Officer (DPO). You may contact our DPO if you have any questions and/or complaints with regards to your privacy. Our Data Protection Officer is working for Lumen Group.

You can you reach our DPO via 030 - 889 65 75 or per e-mail [email protected]. You can also reach our DPO via a secured website.